Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Co to jest stal?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Czy komputery mogą się uczyć?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Co to jest nitinol?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Wskaż język programowania:
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Widząc zapis 0xABCD
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Czym jest DICOM?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Jakie są osie ciała człowieka?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?