Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Wskaż funkcje układu kostnego:
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Widząc zapis 0xABCD
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Jakie są osie ciała człowieka?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Wskaż język programowania:
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Czy komputery mogą się uczyć?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Co to jest stal?
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Czym jest DICOM?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Co to jest nitinol?