Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Czym jest DICOM?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Czy komputery mogą się uczyć?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Co to jest stal?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Widząc zapis 0xABCD
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Co to jest nitinol?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Jakie są osie ciała człowieka?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Wskaż język programowania:
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?