Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Co to jest nitinol?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Co to jest stal?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Wskaż język programowania:
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Jakie są osie ciała człowieka?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Czy komputery mogą się uczyć?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Wskaż funkcje układu kostnego:
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Widząc zapis 0xABCD
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Czym jest DICOM?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy: