Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Jakie są osie ciała człowieka?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Widząc zapis 0xABCD
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Wskaż język programowania:
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Czy komputery mogą się uczyć?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Co to jest stal?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Co to jest nitinol?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Czym jest DICOM?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie: