Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Co to jest stal?
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Czy komputery mogą się uczyć?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Co to jest nitinol?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Jakie są osie ciała człowieka?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Widząc zapis 0xABCD
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Wskaż język programowania:
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Wskaż funkcje układu kostnego:
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Czym jest DICOM?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?