Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Co to jest stal?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Jakie są osie ciała człowieka?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Czy komputery mogą się uczyć?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Wskaż język programowania:
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Czym jest DICOM?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Co to jest nitinol?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Widząc zapis 0xABCD
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Wskaż funkcje układu kostnego:
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...