Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Czy komputery mogą się uczyć?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Jakie są osie ciała człowieka?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Co to jest nitinol?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Czym jest DICOM?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Wskaż funkcje układu kostnego:
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Widząc zapis 0xABCD
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Wskaż język programowania:
Co to jest stal?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...